School Cabinet
2018-19
EMERALD HOUSE
Samala Gupta **Captain**
Vidit Thakkar**Vice Captain**
AMBER HOUSE
Vishant Singh **Captain**
Sejal Agarwal **Vice Captain**
RUBY HOUSE
Mahi Seth **Captain**
Yash Gupta**Vice Captain**
SAPPHIRE HOUSE
Divyansh Rastogi **Captain**
Satkriti Agarwal**Vice Captain**
Satvik Agarwal**School Captain**
Nashrah **School Vice Captain**
Satya Dogra **Sports Captain**
Vidushi Garg**Sports Vice Captain**
Tanima Jain**Cultural Secretary**
Pratyush Arora **Deputy Cultural Secretary**

Yash Advani **Literary Secretary**

Tavishi Mehrotra **Deputy Literary Secretary**

Vishwas Vaish **Environmental Manager**

Anjali Saxena**Deputy Environmental Manager**

Roshni Uppal **Editor in Chief English**

Raghav Bhushan**Editor in Chief Hindi**

Lavanya Maheshwari **√Črudit Head**

2017-18
2016-17
2015-16
2014-15